Koncepcja Pracy Przedszkola

Fragment KONCEPCJI PRACY PREDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Daniszynie
Daniszyn 127 B
63-410 Ostrów Wlkp.2
woj. wielkopolskie
e- mail: ppdaniszyn@interia.pl
tel. 62 734 84 10


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA :
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Nazwa i typ przedszkola
Swą działalność przedszkole rozpoczęło 24 września 1975 roku. Placówka nosi nazwę- Publiczne Przedszkole. Jest zlokalizowana na terenie wsi Daniszyn. Mieści się w budynku przy Ośrodku Zdrowia. W przedszkolu znajdują się dwie sale zajęć, łazienka i ubikacje dla dzieci, szatnia dla dzieci, kuchnia spełniająca wymogi GHP i HACCP pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia administracyjne. Organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
Przedszkole w Daniszynie jest przedszkolem publicznym i prowadzi:
•wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat (uzasadnionych przypadkach również dla dzieci 2,5 letnich);
•obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
•prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego;
•Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Rozkład zajęć i godziny pracy
Przedszkole jest czynne codziennie 8 godzin: (700- 1500)
Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 800 - 1300. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:
1)co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2)co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
3)najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Podział na grupy
Dzieci w Publicznym Przedszkolu w Daniszynie podzielone są na dwie grupy (3,4,5- latki; oraz w zależności od ilości 6- latków w danym roku szkolnym na 5,6–latki).
Do przedszkola w Daniszynie uczęszczają dzieci z: Daniszyna oraz przyległych wiosek: Cegieł, Chruszczyn, Mazur, Warszt, Onębry oraz z Łąkocin.
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
Przedszkole zatrudnia 7 osób- trzy nauczycielki (łącznie z dyrektorem), czterech pracowników obsługi (kucharka, pomoc kucharki, intendent- sprzątaczka, palacz- konserwator).
Kadra nauczycielska pracująca w Publicznym Przedszkolu w Daniszynie jest wykwalifikowana.
Nauczycielki mają ukończone wyższe pedagogiczne studia drugiego stopnia (studia magisterskie). Nauczycielki stwarzają dzieciom optymalne warunki do rozwoju wykorzystując w swej pracy różnorodne formy i metody otwartego stylu pracy. Nauczycielki korzystają z ofert Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu oraz innych proponowanych na bieżąco ofert dokształcających oraz biorą udział w organizowanych przez siebie Radach Pedagogicznych tzw. WDN

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (odpłatność za żywienie dzieci, zakupy, planowanie posiłków, zapotrzebowaniem w żywność oraz przygotowywaniem i wydawaniem posiłków, wykonywaniem prac porządkowych).
Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.
„Dokąd zmierzamy?”- strategia placówki

Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców, dziadków i zaproszonych gości obsługuje również od trzech lat uroczystość tzw. Opłatek dla seniorów organizowany prze Radę Solecką i inne organizacje wiejskie. Przedszkole wyposażone jest w duży ogród przedszkolny składający się z dwóch części z wydzielonym placem zabaw i częścią zazielenioną. Przedszkole wydaje również gazetkę (miesięcznik) przedszkolną dla dzieci i rodziców „Przedszkolaczek”.
Dzieci biorą udział w różnych konkursach oraz corocznie prezentują swe umiejętności w Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Wysocku Wielkim. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej- potwierdzają to przeprowadzane ankiety badające umiejętności naszych absolwentów.
Nasza misja

„Nasze Przedszkole wydobywa z dzieci to, co w nich najlepsze - ROZWIJAMY CIAŁO I DUCHA”

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły, granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Cele główne naszego przedszkola to:
Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci w bezpiecznym i przyjaznym środowisku;
Dbałość o zdrowie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci;
Rozbudzanie i rozwijanie aktywność i zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania;
Efektywna współpraca z domem i integracja ze środowiskiem;
Nabywanie zachowań, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych;
Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności
i wiadomości ułatwiające podjęcie nauki w szkole;
Tworzenie warunków do podjęcia przez nauczycieli własnego doskonalenia się;
Poznanie każdego dziecka niezbędnym ogniwem w pracy nauczyciela;
Badanie losów naszych absolwentów i wykorzystywanie informacji tych do podnoszenia jakości pracy przedszkola.


Nasza wizja
Jesteśmy przedszkolem otwartym za zmiany i rozwój, uczymy swych wychowanków współdziałania;
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny,
a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy;
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby
i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Jesteśmy przedszkolem, które opiera swoje działanie na takich uniwersalnych wartościach jak: dobro, miłość, przyjaźń;
Wspieramy indywidualny rozwój każdego naszego wychowanka;
Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa oraz wiary we własne siły;
Uświadamiamy dzieciom, dlaczego warto być dla innym dobrym
i koleżeńskim;
Uczymy wrażliwości na piękno i estetykę;
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności;
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci;
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie;
Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
Wspólnie z rodzicami przygotowujemy dziecko do roli ucznia;
Nasza praca przynosi nam uznanie i satysfakcję, a rodzicom zadowolenie z
właściwego wychowania przyszłych obywateli kraju;
Chcemy by nasi wychowankowie w swoim życiu kierowali się słota zasadą Władysława Biegańskiego: „Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie”.

Nadrzędnym celem realizowanym w pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój dziecka.


Priorytety
Doskonalenie nauczycieli;
Podnoszenie efektów kształcenia;
Promocja placówki, rozwijanie przyjaznego i otwartego przedszkola dla społeczności lokalnej;
Baza techniczna i dydaktyczna przedszkola;
Oferta zajęć dodatkowych;
W pełni wyposażony plac zabaw;
Tworzenie sytuacji edukacyjnych i organizacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z przyrodą.

Cele koncepcji
1.Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci,
2.Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania
3.Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji,
4.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
5.Wspomaganie rodziców w wychowaniu
6.Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji
7.Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym
8.Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętność współżycia i współdziałania z rówieśnikami
9.Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru, historii i tradycji naszych wsi
10.Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspokajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływ na prawidłowy rozwój organizmu
11.Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego organizmu i przeciwdziałania infekcji
12.Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności plastycznej i muzycznej dzieci
13.Tworzenie sytuacji edukacyjnych i organizacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z przyrodąKIEROWNICTWO PLACÓWKI
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:

sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
Pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola,

PODZIAŁ KOMPETENCJI
Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

protokolant Rad Pedagogicznych,
lider WDN
współpraca z PPP
współpraca z biblioteką
prowadzenie kroniki
badanie losów absolwentów
promocja przedszkola
dekoracja placówki
organizacja wycieczek
praktyki studentów i opieka nad stażystami
święta z udziałem dzieci i rodziców
współpraca z innymi instytucjami

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:
odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
pieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
Współpraca zespołu pedagogicznego:
tworzenie zespołów zadaniowych
tworzenie rocznych programów
ankiety
arkusze diagnostyczne
raporty
diagnozy
monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:
dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
wszechstronny rozwój dziecka
nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
zebrania grupowe,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
Założenie strony internetowej przedszkola- r. szkolny 2013/2014


WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
badanie losów absolwentów,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
Cele:

rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.
Współpraca z:

Urzędem Gminy w Ostrowie Wielkopolskim ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Biblioteką Publiczną w Daniszynie,
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wysocku Wielkim,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Domem Pomocy Społecznej,
Szkołą Podstawową w Daniszynie
Szkołą Podstawową w Łąkocinach
Szkołą Podstawową w Kuklinowie
Miejskim Przedszkolem nr 57 im Krasnala Hałabały w Katowicach
SANEPIDem
sponsorzy

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:

pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej ( od roku szkolnego 2013/2014) ,
organizacja uroczystości ,
zabieganie o notatki w prasie,
prezentacja w lokalnych mediach,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy

wymiana instalacji elektrycznej (oświetlenia),
wymiana grzejników
wymiana drzwi wejściowych
wymiana podłóg z wykładzin na panele w dwóch salach zajęć,
doposażenie ogrodu w drewniane place zabaw oraz sprzęt rekreacyjny,
doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne,
instalacja lamp p-poż na klatkach schodowych

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
wspomaganie,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacji
doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
zaproszenie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.


Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Daniszynie
oraz uchwałą zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 31.08.2012 r.

Przedszkolowo.pl logo